Componenta

Președinte 

Conf. dr. habil. Călin Gabriel Tămaș

Departamentul de Geologie
Facultatea de Biologie și Geologie
Domenii de interes științific: resurse minerale metalifere, mineralogie, arheometrie
Cercetare aplicativă: zăcăminte metalifere (Au, Ag, Cu, Ni, Co), mineralogia minereurilor, arheologie minieră (suprafață și subteran)
Relația cu mediul socio-economic: consultanță științifică, organizator manifestări tehnico – științifice, popularizarea rezultatelor cercetării

Facultatea de Matematică și Informatică

Conf. univ. dr. Simona Motogna

Departamentul de Informatică
Facultatea de Matematică și Informatică
Pagina web: www.cs.ubbcluj.ro
Domeniul de interes științific: Inginerie Software
Cercetare aplicativă: Calitatea sistemelor software, Studii empirice în Inginerie Software
Relaționare cu comunitatea: Membru în AGA Spherik Accelerator, implicată în programe de antreprenoriat pentru studenți; experiență în relație cu mediul de afaceri (2012-2020, prodecan al facultății responsabil de colaborarea cu mediul economic); prezentări la evenimente și conferințe locale

Lect. Dr. Suciu Dan Mircea

Pagina webdanmirceasuciu.ro
Domeniul de interes științific: Baze de date, Inginerie, Metodologii Agile de dezvoltare a softului
Cercetare aplicativă: Dinamica echipelor de dezvoltare a proiectelor software,  Analiza și proiectarea aplicațiilor orientate-obiect concurente
Relaționare cu comunitatea: implicat în programe de antreprenoriat pentru studenți și elevi; coordonare program de colaborarea cu reprezentanți ai industriei software pentru mentorarea stundeților în dezvoltarea de proiecte informatice; diverse prezentări la evenimente și conferințe locale

Conf. Dr. Crăciun Florin

Facultatea de Fizică 

Conf. Dr. Baia Lucian

Departamentul de Fizica Stării Condensate și a Tehnologiilor Avansate
Facultatea de Fizică
Pagina web: www.phys.ubbcluj.ro
Domenii de interes științific: Materiale și nanostructuri pentru aplicații țintite
Cercetare aplicativă: Materiale utilizate în aplicații de protecția mediului (decontaminarea apei, a aerului și producere de H2 prin fotocataliză), de inginerie tisulară (implanturi de țesuturi tari și moi sau creme pentru tratarea pielii) sau în aplicații țintite (senzori, materiale ignifuge, materiale cu proprietăților mecanice îmbunătățite) utilizând structuri carbonice (ex. structuri grafenice)
Relația cu mediul socio-economic: servicii inovative și de consultanță, proiecte cu parteneri industriali pentru transfer tehnologic, organizare manifestări științifice, popularizarea rezultatelor cercetării

Prof. Dr. Chiș Vasile

Departamentul de Fizică Biomoleculară
Facultatea de Fizică
Pagina webwww.phys.ubbcluj.ro
Domeniul de interes științific: Structura electronică și proprietățile biomoleculelor
Cercetare aplicativă: Studii experimentale și computaționale asupra compușilor moleculari de interes farmaceutic
Relaționare cu comunitatea: Membru în AGA RoHealth, Vicepreședinte al Colegiului Fizicienilor Medicali din România

Conf. Dr. Leopold Nicolae

Facultatea de Chimie și Inginierie Chimică

Prof. Dr. Ing. Cormoș Călin

Departamentul de Inginerie Chimică
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Pagina web: www.chem.ubbcluj.ro
Domenii de interes știintific: Ingineria reacţiilor chimice, Proiectarea şi integrarea proceselor, Modelarea şi simularea proceselor chimice şi termo-chimice, Sistemele de conversie a energiei, Tehnologii curate pe bază de combustibili fosili, Surse de energie regenerabilă, Tehnologii de captare şi stocare CO2, Sisteme de poli-generare vectori energetici, Analize tehnico-economice şi de impact de mediu
Cercetare aplicativă: Sisteme eterogene însoțite de reacții chimice, Sisteme de conversie a energiei, Tehnologii de captare și utilizare a dioxidului de carbon, Evaluarea performanțelor tehnico-economice și de impact de mediu a proceselor industriale
Relaționare cu comunitatea: Servicii de transfer tehnologic referitor la sisteme de conversie a energiei integrate cu sisteme de captare și utilizare a dioxidului de carbon, Programe de antreprenoriat pentru doctoranzi, post-doctoranzi și tineri cercetători

Lect. Dr. Ing. Timiș Cristina

Departamentul de Inginerie Chimică
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Pagina webwww.chem.ubbcluj.ro
www.linkedin.com
Domenii de interes știintific: inginerie de proces asistată de calculator; modelarea, simularea şi controlul proceselor; optimizarea proceselor şi produselor
Cercetare aplicativă: dezvoltarea de produs cu metode ale ingineriei de proces asistată de calculator; transportul poluanţilor şi contracararea poluării; angajată în industrie între 2011 și 2019 ca specialist cercetare – dezvoltare de produse pe bază de ipsos
Relaționare cu comunitatea: implicare în programe de antreprenoriat pentru doctoranzi, post-doctoranzi și tineri cercetători; experiență în relația cu mediul de afaceri prin implementarea proiectelor de practică pentru studenți cu finanțare europeană

Conf. Dr. Katona Gabriel

Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică al Liniei Maghiare
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Pagina web: www.chem.ubbcluj.ro
Domenii de interes științific: nanostructuri de carbon, microfluifica, microscopie TEM, proiectare 3D
Cercetare aplicativă: reactii biochimice/chimice in sisteme microfluidice, realizarea de microchipuri si alte produse prin tehnici 3D, functionalizare de nanostructurilor de carbon, realizarea de suporturi pentru biocatalizatori, caracterizarea prin microscopie TEM a nanostructurilor

Facultatea de Biologie și Geologie

Prof. Dr. Banciu Horea

Departamentul de Biologie Moleculara și Biotehnologie
Facultatea de Biologie și Geologie
Pagina web: https://banciuhoria.wordpress.com
Domeniul de interes științific: microbiologia mediilor extreme
Cercetare aplicativă: bioprospectarea mediilor extreme pentru organisme si biomolecule de interes pentru aplicatii biotehnologce si biomedicale
Relaționare cu comunitatea: comunicarea și popularizarea științei

Facultatea de Geografie

Prof. Dr. Croitoru Adina

Domeniu de expertiză de bază: meteorologie-climatologie
Sub-domenii de expertiză de cercetare fundamentală și aplicativă: schimbări climatice, fenomene meteo-climatice extreme, meteorologie aplicată (biometeorologie umană, agrometeorologie, climatologie urbană)
Conturi pentru vizibilitate științifică: https://publons.com
https://scholar.google.com

Prof. Dr. Benedek Jozsef

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Conf. Dr. Brișan Nicoleta

Departamentul de Știința Mediului
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului
Domenii de interes științific: Riscuri naturale: fenomenologie și management, Seismologie, Geologia mediului, Managementul deșeurilor
Cercetare aplicativă: analiză riscuri naturale asociate geologiei (cutremure, procese de instabilitate a terenului, emanații de radon); impactul exploatărilor miniere asupra mediului
Relația cu mediul socio-economic: coordonare stagii de practică ale studenților la parteneri din mediul socio-economic, organizare și participare la evenimente de popularizare și comunicare a științei, inițiere și coordonare proiecte de ecoresponsabilitate socială și școli de vară pentru elevi/studenți, prodecan al facultății responsabil de relația cu mediul economic, practica studențească și realația cu mediul preuniversitar

Facultatea de Drept

Prof. Dr. Vasiu Ioana

Departamentul de Drept Public
Facultatea de Drept
Pagina web: https://sites.google.com
Domeniul de interes științific: Dreptul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor
Cercetare aplicativă: Consultanță în urmatoarele domenii: Prevenirea criminalității informatice, Protecția drepturilor de proprietate intelectuală, Protectia datelor personale, Securitate cibernetică
Relaționare cu comunitatea: comunicarea și popularizarea științei

Facultatea de Litere

Lect. Dr. Goldiș Alexandru

Alex Goldiș este lector universitar în cadrul Departamentului de literatură română și teoria literaturii, prodecan al Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Este, de asemenea, redactor-șef al publicației științifice Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory, cercetător al Institutului de lingvistică și istorie literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române și director al grantului UEFISCDI Rolul romanului tradus în sistemul literar românesc. O abordare cantitativă (2019–2021). Experiența sa de cercetare este legată de domenii precum literatura română de secol XX și XXI, literatura sub totalitarism, World Literature Studies, Digital Humanities, teoria traducerilor. Articolele sale au apărut în reviste științifice și în volume colective publicate în SUA, Spania, Germania, Slovacia, Slovenia, Cehia etc. Este autorul a două volume, Critica în tranșee. De la realismul socialist la autonomia esteticului (2011) și Sincronizarea criticii romanesti postbelice in deceniile opt si noua – teorii, metode, critici (2013), precum și a unor capitole în volume colective, dintre care: “Between Transnationalism and Nation Building: Literary History as Geolocation”, in M. Martin, C. Moraru, A. Terian (eds.), Romanian Literature as World Literature, New York, Bloomsbury Academic, 2018; “Literary Interferences in Subversive East-European Cultures”, in M. Sass, Ș. Baghiu, V. Pojoga (eds.), The Culture of Translation in Romania, Berlin, Peter Lang, 2018

Facultatea de Istorie și Filosofie

Lect. Dr. Rusu Cosmin

Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă și Istoria Artei
Facultatea de Istorie și Filosofie
Pagina webhttp://hiphi.ubbcluj.ro
Domenii de interes științific: Viața cotidiană și cultura materială medievală și premodernă; Istoria și cultura sașilor ardeleni; Istoria urbană central-europeană; Managementul de patrimoniu cultural-istoric; Turismul cultural
Cercetare aplicată: Arheologie medievală, premodernă și de monumente; Studii istorice, de istori artei și de patrimoniu cultural-istoric; Management de patrimoniu cultural-istoric; Turism cultural
Relația cu mediul socio-economic: Servicii de descărcare de sarcină arheologică, studii istorice și de istoria artei pentru situri, monumente și ansambluri istorice; Consultanță, lectorat de specialitate și ghidaje turistice naționale și internaționale în domeniul turismului cultural, de business și sportiv; Consultanță pentru elaborarea de programe și proiecte de finanțare-dezvoltare în domeniul valorificării resurselor de patrimoniu cultural-istoric; Popularizarea rezultatelor cercetării (monografii, ghiduri, albume, broșuri etc.)

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Conf. Dr. Petrovici Norbert

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Conf. Dr. Oana David

Departamentul de Psihologie Clinica și Psihoterapie
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Pagina web: http://clinicadepsihologie.psiedu.ubbcluj.ro
Domenii de interes științific: Psihologie clinică
Cercetare aplicativă: Consultanță, formare și intervenții clinice asistate de tehnologie în managementul stresului, creșterea calității vieții și a performanței individuale și organizaționale
Relaționare cu comunitatea: director al International Coaching Institute și al Digital Affective Technologies for Therapy and Assessment Lab din cadrul Institutului Internaţional de Studii Avansate în Psihoterapie şi Sănătate Mintală Aplicată, și director al Clinicii Universitare de Psihologie “Babeș-Bolyai PsyTech”

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Conf. Dr. Crișan Cătălina

Departamentul de Management
Pagină webhttps://econ.ubbcluj.ro
Domeniul de interes științific: Antreprenoriat Social, Antreprenoriat Comercial,  Management Strategic,  Responsabilitate Socială Corporatistă
RAF Fulbright Scholar – Rochester University New York, USA
Cercetare aplicativă:  Investigarea modului în care antreprenorii sociali câștigă legitimitate, pentru a accesa resurse și a genera impact social; studierea modului în care firmele digitale inovează la nivel de procese și produse, pentru a face față provocărilor pieței, inclusiv Covid 19; studierea practicilor de dezvoltare durabilă la nivelul firmelor din România
Relaționare cu comunitatea:  Servicii de consultanță și mentorat, proiecte de cercetare cu mediul de afaceri și economia socială, organizarea de manifestări științifice, popularizarea rezultatelor cercetării

Prof. Dr. Szasz Levente

Facultatea de Studii Europene

Lect. Dr. Elena Grad-Rusu

Departamentul de Studii Europene și Guvernanță
Facultatea de Studii Europene
Pagină webhttps://euro.ubbcluj.ro
Domenii de interes științific: Guvernanță regională și internațională, Comunicare instituțională, Managementul proiectelor europene
Cercetare aplicativă: investiții străine directe, analiză de discurs, dezvoltare regională
Relaționare cu comunitatea: coordonator Centrul de Imagine FSE, coordonator proiecte de practică pentru studenți, consultant pentru elaborarea unor proiecte în domeniul managementului cultural, organizator manifestări științifice

Facultatea de Business

Conf. Dr. Bota Marius

Bota Marius este conferențiar universitar în cadrul Facultăţii de Business, Universitatea Babeş-Bolyai fiind director de studii la AASO-ID şi MH-IFR . Este licenţiat al Facultăţii de Business, având titlul de doctor în management din anul 2010. Unul dintre subiectele majore studiate în timpul doctoratului a fost perfecţionarea procesului de realizare a noilor produse, dobândind astfel o experienţă importantă în domeniu inovării. Competenţele în domeniul administrării afacerilor, a antreprenoriatului pot fi dovedite prin susţinerea de cursuri la discipline precum: cercetări de marketing, cercetarea-dezvoltarea noilor produse, servicii de recreere şi divertisment, managementul evenimentelor, cercetare avansată, etc.
Bota Marius a publicat în calitate de autor sau co autor 6 cărţi de specialitate, peste 40 de lucrări ştiinţifice şi a participat la multe conferinţe naţionale şi internaţionale de profil
A fost membru în echipele a 2 granturi de cercetare CNCSIS, a 6 proiecte internaţionale (INTERREG 4C, POSDRU şi ROSE) şi a unui proiect de cercetare cu mediul de afaceri

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

Prof. Dr. Cherecheș Răzvan

Conf. Dr. Stănică Viorel

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Conf.dr. Pop Ioan-Nelu

Departamentul de Sporturi Individuale
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Pagina web:  https://sport.ubbcluj.ro
Domeniul de interes științific: Sports Science, Health and Physical Activity
Cercetare aplicativă: Performanța sportivă, Exercițiul fizic și starea de sănătate a populației, Recuperarea medicală post-traumatică în sport
Relaționare cu comunitatea: comunicarea si popularizarea stiintei

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Conf. univ. dr. Trif Claudia

Departamentul de Teologie Ortodoxă
Pagina web: http://ot.ubbcluj.ro
Domenii de interes științific: Arte vizuale, Artă Sacră
Cercetare aplicativă: Desen, Culoare, Compoziție, Icoană pe sticlă și lemn,tehnica vitraliului
Relaționare cu comunitatea: membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, colaborare cu diverse firme în domeniul produselor artistice, organizare de expoziții și evenimente artistice

Facultatea de Teologie Greco-Catolică

Lect. Dr. Popescu Ionuț

Facultatea de Teolgie Greco-Catolică
Departamentul Oradea
Domenii de interes: filosofia religiei, bioetică, identități colective

Facultatea de Teologie Reformată

Lect. univ. Dr. Kovacs Szabolcs

Facultatea de Teologie Romano-Catolică 

Lect. univ. dr. András  Szabolcs

Departamentul de Teologie Didactică
Pagină Webhttps://sites.google.com
Domeniul de interes științific: Dogmatica catolică
Cercetare aplicativă: Trinitologie, Problema filioque, teologie ecumenică, creștinismul oriental
Relaționare cu comunitatea: Cercul Kokatek: programe culturale și științifice pt. studenți și cei interesați din afara facultății; Relații  cu diferite instituții sociale și didactice pt. asigurarea practicii de specialitate și programe comune; Responsabil pt. relații cu absolvenții facultății

Facultatea de Teatru și Film

Lect. Univ. Dr. Mureșan Răzvan

Facultatea de Inginerie

Conf. Dr. Cristian Chioncel

Departamentul de Științe Inginerești
Domenii de expertiză: proiectarea sistemelor solare/fotovoltaice conectate la rețea / insulare; analiza potențialului eolian pentru dezvoltarea centralelor electrice eoliene (CEE); proiectarea și analiza performanțelor sistemelor de reglaj automat utilizând limbaje de modelare și simulare; analiza și proiectarea sistemelor electronice integrate.
Relaționarea cu comunitatea: Relații  cu diferite entități socio-economice pentru asigurarea practicii de specialitate și colaborări

Fundația UBB

Conf. Dr. Brendea Gabriela

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Departamentul de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor în limba germană
Pagina webhttps://econ.ubbcluj.ro
Domenii de interes științific: Finanțele întreprinderii, Metode cantitative aplicate în economie
Cercetare aplicativă: investigarea factorilor determinanți ai performanței și motivației în organizații, în particular investigarea interacțiunii dintre indivizi și caracteristicile organizației în stimularea performanței și a motivației, atât la nivel individual, cât și la nivel de grup
Relaționare cu comunitatea: membru al Fundației Universității Babes-Bolyai, colaborari cu mediul de afaceri economic din spațiul german

Conf. Dr. Darabant Adrian

(Facultatea de Matematică și Informatică)