Strategia CTT

-Direcții vizate-

I. Dezvoltare de structuri instituționale

A1. Înființarea Comisiei Socio-Economică (CSE). CSE are rol consultativ pe lângă prorectorul de resort și elaborează strategii și politici, discută și dezvoltă direcții de acțiune, facilitează contactul cu industria și societatea în ansamblul ei și se corelează în activitatea ei cu alte organisme similare (Consiliul Științific, Comisia Socio-Culturală). Membrii CSE sunt cadre didactice și cercetători cu experiență antreprenorială și/sau bine conectați la mediul socio-economic.
A2. Colaborarea cu Fundația UBB: Fundația UBB a fost înființată cu scopul de a sprijini UBB și de a facilita îndeplinirea unor obiective de interes general dar și de a desfășura anumite activități cu impact social[1]. Fără a dubla rolurile, există o complementaritate între obiectivele Fundației și activitățile asumate de actuala strategie, astfel încât Fundația UBB poate sprijini misiunea a treia a universității de poziționare a UBB ca jucător central în arhitectura socială și economică, regională și națională. Pentru a sublinia rolul și importanța colaborării cu Fundația UBB, ea va fi reprezentată în CSE prin doi membri.
A3. Dezvoltarea UBB Tech Transfer prin asumarea mai explicită a rolului de transfer tehnologic, identificarea de parteneri si încheierea de contracte de cercetare aplicativă cu terți.
A4. Revitalizarea Marelui Senat al UBB prin reluarea și aprofundarea legăturilor cu membrii Marelui Senat și reactualizarea listei de membri, în baza regulamentului aprobat de Senatul UBB[2].
A5. Înființarea Consiliului Consultativ al UBB, cu misiunea de a contribui la dezvoltarea universității prin consilierea conducerii UBB în pregătirea deciziilor strategice de dezvoltare a UBB, de corelare a curriculei educaționale cu cerințele de pe piața muncii, de dezvoltare a capacităților RDI ale UBB, etc. Acesta este format din ………. membri, personalități marcante din domeniul socio-economic.
A4. Crearea unei platforme de transfer tehnologic si cognitiv pentru promovarea expertizei UBB în domeniul transferului tehnologic și cognitiv si promovarea unor proiecte derulate cu succes împreună cu parteneri din industrie.
A5. Crearea unei platforme de practică, internship și marketplace de proiecte de RDI pentru studenți (v. și acțiunea III).

II. Parteneriat cu mediul de afaceri și economia socială

O.1 Crearea unei comunități formată din actori relevanți din mediul de afaceri și economia socială, de la nivel local și național, dornici să devină parteneri în activitatea didactică și de cercetare aplicativă RDI din UBB.
Activități vizate:
A1.1 Crearea unei comunități colaborative, cu actori relevanți din mediul de afaceri și economia socială;
A1.2. Asumarea statutului de partener, prin transmiterea de cunoștințe și participarea activă la dezvoltarea competențelor studenților UBB (ex. prezentări inițiative, exemple de bună practică, studii de caz, etc).
A1.3. Coaching și Mentoring din partea actorilor relevanți din mediul de afaceri în colaborare cu cadrele didactice.
A1.4. Evaluarea activității partenerilor pe criterii de popularitate/vizibilitate în cadrul platformei.
A1.5. Organizarea de competiții în parteneriat cu organizații din mediul de afaceri și economia socială, cu scopul de a crește aplicabilitatea proiectelor dezvoltate de către studenți (ex. propunerea unor teme innovative de cercetare, susținerea demersurilor pentru a crește aplicabilitatea proiectelor de studiu, etc).

III. Creșterea gradului de implicare a studenților UBB în activitatea de cercetare- dezvoltare și inovare

O2. Crearea unui cadru adecvat cu care studenții să se identifice, și care să permită accesul la conținuturi relevante, într-o manieră flexibilă și dinamică, în scopul creșterii abilităților practice.

Activități vizate:
A 2.1. Crearea unei comunități de studenți preocupați de inovație și de dezvoltarea propriilor abilități.
A2.2. Organizarea de competiții de tip hackathon, inovaton, etc. pentru stimularea interesului studenților pentru activitatea de cercetare aplicativă.
A 2.2 Implicarea asociațiilor studențești în popularizarea inițiativelor și a acțiunilor platformei de transfer tehnologic și dezvoltarea cognitivă.
A 2.3 Facilitarea accesului studenților la teme de proiect cu caracter inovativ, cu potențial de cercetare aplicativă sau cu relevanță practică ce sunt structurate în logica transferului tehnologic.
A 2.4 Facilitarea accesului studenților la conținuturi valoroase în funcție de interes și specializare.
A 2.5 Motivarea studenților cu activitate performantă în cadrul comunității, pe baza unor criterii stabilite – inovații, inițiative, nr. participări la prezentări, colaborări, etc-, prin acordarea de certificate, credite, recunoaștere popularitate, etc.

IV. Creșterea gradului de implicare a cadrelor didactice în activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare

O3. Facilitarea accesului cadrelor didactice la cazuri actualizate din realitatea economică și socială

Activități vizate:
A3.1. Intensificarea contactelor cu reprezentanții mediului socio-economic, cu membrii Marelui Senat și ai Comisiei Consultative UBB pentru identificarea oportunităților de inovare și cercetare aplicativă dar și pentru prezentarea capabilităților și expertizei UBB în rezolvarea unor probleme practice.
A3.2. Realizarea de prezentări, cursuri aplicative, pe probleme specifice, create în urma colaborării dintre cadrele didactice și partenerii din mediul de afaceri și economia socială.
A3.3. Realizarea de înregistrări video ale unor interviuri cu antreprenori/manageri/angajați de succes, care să reliefeze exemple de bună practică.
A3.4. Facilitarea accesului cadrelor didactice la subiecți relevanți de studiu, pentru a permite actualizarea și dezvoltarea de materiale de cercetare și studii de caz.
A 3.5. Invitarea cadrelor didactice și a cercetătorilor, de la universități partenere, pentru a realiza prezentări pe subiecte de cercetare aplicativă relevante, în contextul internațional.

V. Crearea unor mecanisme integrate pentru identificarea inițiativelor de cercetare-dezvoltare și inovare în cadrul comunității UBB – rolul UBB Tech Transfer

O.4 Rolul UBB Tech Transfer ca integrator de servicii în relația cu mediul socio-economic
Activități vizate:

A4.1. Realizarea unui portofoliu de competențe și servicii de transfer tehnologic și cognitiv pentru toate facultățile și structurile de CDI din UBB.
A4.2. Realizarea unui portofoliu de produse, proiecte de inovare și contracte cu terți relevant în prezentarea UBB ca promotor al inovării în regiune.
A4.3. Realizarea unui manual de bune practici în inovare și transfer tehnologic.
A4.4. Valorificarea brevetelor și rezultatelor inovării din UBB.
A4.5. Organizarea de întâlniri de networking cu reprezentanți ai mediului socio-economic și comunitatea academică din UBB pentru identificarea oportunităților de colaborare pe proiecte de cercetare aplicativă.
A4.6. Creșterea competenței membrilor UBB Tech Transfer și îmbunătățirea continuă a pregătirii lor profesionale
A4.7. Integrarea UBB Tech Transfer și corelarea activității oficiului cu organismele similare ale universităților din rețeaua Guild.
A4.8. Continuarea programului UBB4Society&Economy și sincronizarea cu activitățile Fundației UBB.

O.5 Crearea unei structuri integrate care să faciliteze accesul la conținuturi, rețele și servicii în funcție de aria de interes a utilizatorilor, cadre didactice, cercetători, studenți și mediul de afaceri și economia socială.

Activități vizate:
A5.1. Dezvoltarea și actualizarea de conținuturi care să reflecte în mod adecvat teme de interes și care să atragă un număr cât mai mare de participanți – studenți, firme, organizații ale economiei sociale;
A5.2. Crearea unor grupuri generale și private care să faciliteze transferul de conținuturi în funcție de aria de interes (ex. servicii/ produse suport pentru a susține programele, prezentări cu mediul de afaceri, materiale video cu antreprenori/manageri de succes, angajați de succes, etc);
A5.3. Crearea unui forum care să faciliteze interacțiunea și identificarea de colaboratori pe interese comune, respectiv crearea grupurilor de lucru;
A 5.4 Sincronizarea obiectivelor actualei strategii cu strategia de transformare digitală a Universității Babeș-Bolyai, cu acțiunile specifice de dezvoltare a misiunii UBB pe componenta socio-culturală, dar și cu programul UBB Goes Green.

VI. Managementul

O.6 Asigurarea unui management performant

Activități vizate:
A6.1 Crearea unei baze de date actualizate cu firme și organizații ale economiei sociale, reprezentative pe piața locală și națională.
A6.2. Contactarea de entități din mediul de afaceri și economia socială, și prezentarea oportunităților de transfer tehnologic, digitalizare, inovație, proiecte de cercetare aplicativă, etc.
A 6.3. Evaluarea așteptărilor și a nevoilor partenerilor.
A.6.4 Evenimente cu actorii din mediul de afaceri și economia socială pentru identificarea/actualizarea așteptărilor partenerilor în scopul promovării unei strategii sustenabile.
A 6.5. Elaborarea unor ghiduri de lucru a cu privire la managementul conținuturilor disponibile pe platforma de transfer tehnologic și cognitiv.
A 6.6. Managementul grupurilor pe domenii de activitate și interes.
A 6.7. Evaluarea și actualizarea strategiei în conformitate cu riscurile și oportunitățile identificate.