Apel de proiecte – Proiect tehnologic inovativ, competitiv – Programul Operațional Competitivitate Axa prioritară 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare

Forma: Apel de proiecte

Perioada de depunere: la termen, 30 de zile calendaristice după lansarea apelului în My SMIS.

Obiectiv: Creșterea investițiilor private în CDI

Tip de proiecte: Proiect tehnologic inovativ, competitiv

Reguli pentru acordarea finanțării Eligibilitatea solicitantului de tip întreprindere

 • Solicitantul are personalitate juridică și este constituit conform legislației relevante în vigoare, înregistrat în România sau într-un stat membru UE.
 • Activitatea de cercetare-dezvoltare (CD) este în obiectul de activitate al solicitantului și nu constituie obiectul principal de
 • Întreprinderea solicitantă nu are obligații de plată scadente către instituțiile publice, şi-a îndeplinit la timp obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi a altor contribuții către

bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • Întreprinderea solicitantă nu este o întreprindere aflată în dificultate în sensul definiției din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piața comună în aplicarea art.107 și 108 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).
 • Întreprinderea solicitantă nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situație

similară cu cele anterioare, reglementată prin lege.

 • Solicitantul nu a fost obiect al unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene prin care un ajutor este declarat ilegal și incompatibil cu piața internă.
 • Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională.
 • Reprezentantul legal al întreprinderii solicitante nu a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau pentru săvârșirea altor infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii
 • Solicitantul de finanțare nu a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii de finanțare și la

 

Str. Avram Iancu 11, Cluj-Napoca, RO-400089

Tel.: 0264-40.53.00, 5253, 5980

transfertehnologic@ubbcluj.ro

 

momentul depunerii cererii de finanțare nu are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită finanțare, în zona în cauză.

 • Solicitantul deține titlul de proprietate sau contract de închiriere/comodat/concesiune pe o perioadă de cel puțin 3 ani după terminarea proiectului pentru IMM-uri, respectiv 5 ani după terminarea proiectului pentru întreprinderi mari, pentru clădirea/spațiul unde se vor desfășura activitățile proiectului.
 • Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: întreprindere mică (inclusiv microîntreprindere)/ întreprindere mijlocie/întreprindere mare
 • Solicitantul deține un rezultat de cercetare care poate să fie: a) Brevet, b) Cerere de brevet,
  1. Teza de doctorat, d) Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetării în proiect pentru cazul unei cercetări finanțate printr-un program public (firma solicitantă este beneficiar sau partener); e) Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetării în proiect pentru cazul unei cercetări efectuate de o instituție de cercetare (o entitate care, indiferent de modul de organizare, are în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea) finanțată de către

întreprinderea solicitantă. (a se vedea Ghidul solicitantului pagina 17).

 

Eligibilitatea partenerilor de tip organizație de cercetare

Partenerul de tip organizație de cercetare (definiție conform Regulamentului (UE) 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piața comună în aplicarea art.107 și 108 din tratat) este eligibil dacă îndeplinește condițiile de mai jos, care se justifică prin documente specifice precizate la capitolul 10 al prezentului ghid, care se depun/ se înregistrează în MySMIS până la data menționată în apelul de propuneri de proiecte.

 • Partenerul desfășoară activități CD în România.
 • Partenerul este o organizație de cercetare conform celor precizate la subcap. 1.4. (a se vedea Ghidul Solicitantului pagina 8)

Eligibilitatea proiectului:

S sunt vizate următoarele domenii de specializare inteligenta și sănătate.

SPECIALIZARE INTELIGENTĂ

 • BIOECONOMIE – Agro-alimentare, Bioenergie, Biotehnologii, Știința medicamentului
 • TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ȘI DE COMUNICAȚII, SPAȚIU, SECURITATE – Tehnologii informaționale și de comunicații, Spațiu,
 • ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE: Energie, Mediu și schimbări climatice, Sisteme inteligente
 • ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE: Echipamente de transport, Echipamente pentru producerea de bioresurse, Tehnologii de depoluare, Materiale

SĂNĂTATE, DOMENIU PRIORITAR DE INTERES NAȚIONAL.

Criterii generale de eligibilitate pentru proiecte (vezi Ghidul solicitantului pagina 24).

 

Eligibilitatea cheltuielilor:

 • Cheltuieli pentru activitățile de dezvoltare experimentală (Cheltuieli de personal, Cheltuieli pentru achiziția de instrumente și echipamente (active corporale și obiecte de inventar), Cheltuieli pentru achiziția de active fixe necorporale din surse externe în condiții de

 

Str. Avram Iancu 11, Cluj-Napoca, RO-400089

Tel.: 0264-40.53.00, 5253, 5980

transfertehnologic@ubbcluj.ro

 

concurență deplină pentru activități de dezvoltare experimentală (categoria 22, subcategoria 80) – Cunoștințe tehnice, – Brevete, – Drepturi de utilizare, Cheltuieli pentru achiziția de servicii** din surse externe în condiții de concurență deplină, Cheltuieli de amortizare pentru clădiri și spatii, în măsura şi pe durata utilizării acestor clădiri și spatii pentru activitățile de dezvoltare experimentală (categoria 2, subcategoria 5), Cheltuieli pentru achiziţia de substanţe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile, obiecte de inventar şi alte produse similare necesare desfășurării activităţilor de dezvoltare experimentală(categoria 21, subcategoria 73), (a se vedea pagina 25 din Ghidul Solicitantului)

 • Cheltuieli pentru activități de inovare (eligibile pentru IMM) (Cheltuieli pentru obținerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale, Cheltuieli pentru detașarea de personal cu înaltă calificare, Cheltuieli pentru achiziționarea de servicii de consultanță în domeniul inovării, Cheltuieli pentru achiziționarea de servicii de sprijinire a inovării, (a se vedea pagina 26 din Ghidul Solicitantului)
 • Cheltuieli pentru inovare de proces și organizațională (eligibile pentru IMM) (Cheltuieli de personal: cheltuieli salariale și cheltuieli de deplasare în scopul realizării proiectului,

Cheltuieli pentru achiziţia de instrumente și echipamente în măsura şi pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului, Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale din surse externe în condiții de concurență deplină – Cunoştinţe tehnice, – Brevete – Drepturi de utilizare, Cheltuieli pentru achiziţia de servicii de cercetare din surse externe în condiții de concurență deplină, Cheltuieli de amortizare pentru clădiri şi spaţii, în măsura şi pe durata utilizării acestor clădiri şi spaţii pentru activitatea de inovare de proces și organizațională, Cheltuieli pentru achiziţia de materiale, consumabile şi alte produse similare suportate direct ca urmare a activității de inovare de proces și organizațională) (a se vedea pagina 27 din Ghidul Solicitantului)

 • Cheltuielile eligibile pentru investiții inițiale pentru inovare sunt cheltuielile pentru achiziția de active corporale de tip instalații, utilaje, echipamente și în active necorporale care sunt necesare pentru introducerea în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare. (a se vedea pagina 27 din Ghidul Solicitantului)

 

 • Cheltuieli indirecte – categoria 44, subcategoria 216 – (sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de 25% din totalul costurilor directe eligibile, fără a lua în considerare costurile

eligibile pentru investiții inițiale pentru inovare și exceptând costurile directe eligibile pentru achiziția de servicii. În cazul solicitanților de tip întreprindere rata forfetară se va calcula luând în considerație intensitățile ajutorului pe fiecare activitate eligibilă.) (a se vedea pagina 27 din Ghidul Solicitantului)

 

ATENȚIE!

 • Cheltuielile indirecte eligibile pot fi 0 sau 25% din totalul costurilor directe eligibile, fără a lua în considerare costurile eligibile pentru investiții inițiale pentru inovare și exceptând costurile directe eligibile pentru achiziția de

 

Finanțare:

Valoarea totală a acestui apel este de 35.993.816 Euro (aproximativ 178.093.802 Lei2) din care:

pentru localitățile din județul Ilfov, prevăzute la pct.1.9: 8.893.168 Euro (aproximativ 44.002.506 lei)

 

Str. Avram Iancu 11, Cluj-Napoca, RO-400089

Tel.: 0264-40.53.00, 5253, 5980

transfertehnologic@ubbcluj.ro

 

 • pentru regiuni mai puțin dezvoltate (fără a considera zona ITI Delta Dunării): 099.739 Euro (aproximativ 119.243.099 lei)
 • pentru proiectele derulate în teritoriul ITI: 000.909 Euro (aproximativ 14.848.198 lei). În măsura în care intervenţiile adresate zonei ITI Delta Dunării nu vor atinge valoarea de 3.000.909 Euro (aproximativ 14.848.198 lei), diferenţa va putea fi alocată pentru celelalte zone din regiunile mai puțin dezvoltate.

În acest context, propunerile de proiecte „admise la finanţare” vor fi clasificate în trei liste separate, în funcție de localizarea (locul unde se implementează proiectul) în regiuni – mai dezvoltate (Ilfov), în zona ITI Delta Dunării sau în regiunile mai puțin dezvoltate (cu excepția zonei ITI Delta Dunării).

Vor fi selectate pentru finanţare propunerile de proiecte „admise la finanţare” în ordinea descrescătoare a punctajelor totale, în limita bugetelor aprobate (reprezentând asistența financiară nerambursabilă) conform secțiunii 4.2.3 (a se vedea pagina 13 din Ghidul Solicitantului)

 

Obervație: Valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect nu poate depăși

 • Euro (aproximativ 14.843.700 lei).

Valoarea totală a oricărui tip de proiect din cadrul acestei acțiuni (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi echivalentul în lei a 50 milioane euro.

Durata de implementare a proiectelor este de maximum 12 de luni, cu posibilitatea de prelungire, fără a depăși data de 31 decembrie 2023. Pentru mai multe detalaii, vă rugăm accesați pagina 13 din Ghidul Solicitantului)

 

Eligibilitatea partenerilor de tip organizație de cercetare

Partenerul de tip organizație de cercetare (definiție conform Regulamentului (UE) 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piața comună în aplicarea art.107 și 108 din tratat) este eligibil dacă îndeplineşte condiţiile de mai jos, care se justifică prin documente specifice precizate la capitolul 10 al prezentului ghid, care se depun/ se înregistrează în MySMIS până la data menţionată în apelul de propuneri de proiecte.

 • Partenerul desfăşoară activităţi CD în România.
 • Partenerul este o organizație de cercetare conform celor precizate la subcap. 1.4. (a se vedea Ghidul Solicitantului pagina 8)

Informatii suplimentare:

Solicitantii sunt rugați să consulte și continutul instrucțiunile AM POC la adresa https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/ http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4184/instructiuni-beneficiari-instructiuni-pentru- beneficiari

Linkul solicitantului:

https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4404/semnat-ordinul-mipe-nr-875-06-06-2022-pentru- aprobarea-ghidului-solicitantului-aferent-ac-iunii-1-2-1-tip-de-proiect-intreprinderi-inovatoare-de- tip-start-up-i-spin-off-apel-2022