Apelul de proiecte nr. POC-A.1-A.1.2.1- C- 2022

Programul Operaţional Competitivitate
Axa prioritară 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor
Apelul de proiecte nr. POC-A.1-A.1.2.1- C- 2022

Forma: apel de proiecte

Tip de proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off

Tip depunere: La termen

Tip apel: Competitiv

Perioada de depunere: 30 zile calendaristice după lansarea apelului în MySMIS

Durata de implementare a unui proiect (inclusiv efectuarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de maximum 12 luni, cu posibilitatea de prelungire, fără să depășească data de 31 decembrie 2023.

Obiectiv: Creșterea investiţiilor private în CDI – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi, individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere. Obiectivul general al apelului este realizarea de produse, tehnologii/procese noi sau semnificativ îmbunătăţite în scopul producţiei şi comercializării.

Detalii: sunt vizate urmatoarele domenii de specializare inteligenta si sanatate:
• Bioeconomie – Agro-alimentare, Bioenergie, Biotehnologii, Știința medicamentului
• Tehnologii Informationale Şi De Comunicatii, Spațiu Și Securitate – Tehnologii informaționale și de comunicații, Spațiu, Securitate, Cercetare în domeniile electronică, mecanică, fotonică, ICT, sisteme inteligente, nanotehnologie pentru dezvoltarea de echipamente de securitate

OBSERVAȚIE:
Pentru proiectele de cercetare cu dublă utilizare evaluarea propunerilor va aprecia preponderent cazul aplicațiilor civile.
• Energie, Mediu Şi Schimbări Climatice – Energie, Mediu și schimbări climatice, Sisteme inteligente
• Eco-Nano-Tehnologii Și Materiale Avansate – Echipamente de transport, Echipamente pt producerea de bioresurse, Materiale
• Sănătate – Diagnostic precoce, tratament personalizat, monitorizare şi prognostic în oncologie, Diagnosticul rapid al bolilor infecțioase emergente și rare, identificarea unor markeri moleculari de monitorizare a răspândirii paneuropene, Personalizarea terapiei medicamentoase pe baza datelor farmacocinetice, farmacogenomice și corelațiilor farmacocinetice-farmacodinamice. Prevenirea rezistenței la chimioterapie, Evaluarea calităţii şi a riscului utilizării neraționale la nivel populațional a medicamentelor şi suplimentelor alimentare, Farmacologie şi toxicologie sistemică cantitativă: corelare, modelare şi predicție, Dezvoltarea de noi substanțe active și medicamente mai bune prin design, formulare și control

Eligibilitatea proiectului:
Start-up-uri: întreprinderi, înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani la data depunerii cererii de finanțare. Solicitantul poate fi organizat inclusiv ca SRL-D, în baza OUG nr. 6/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Spin-off-uri: întreprinderi din regiuni mai puțin dezvoltate care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut în organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior).
Pentru ca un proiect să fie declarat eligibil la finanțare trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
1. Proiectul va fi derulat în România;
2. Valoarea finanţării nerambursabile solicitate se încadrează în limitele permise și respectă procentele de finanțare;
3. Durata proiectului se încadreză în durata maximă permisă;
4. Activităţile nu sunt şi nu au mai fost finanţate din alte surse publice;
5. Activităţile eligibile ale proiectului nu au început înainte de data depunerii cererii de finanțare;
6. Proiectul conține activități si cheltuieli pentru informare și publicitate, managementul de proiect și audit final de proiect.
7. Indicatorii selectați de aplicant respectă prevederile din ghidul solicitantului – subcapitol 1.6. – pag.6

Activități eligibile:
1) activităţi de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală)
2) achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală)
3) achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare referitoare la: asistenţă tehnologică; transfer tehnologic; achiziţia, protecţia şi comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală; utilizarea standardelor
4) achiziţia de servicii suport pentru inovare referitoare la: încercări şi testări în laboratoare de specialitate; marcarea calităţii, testare şi certificare; studii de piaţă;
5) activităţi pentru introducerea în producţie şi realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu
6) activităţi de achiziție de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului (pentru activităţi de cercetare dezvoltare şi activităţi de introducere în producție şi realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu).
7) activităţi de informare şi publicitate privind proiectul.
8) activităţi pentru înființarea şi înregistrarea SPIN-OFF-urilor
Nota : Pentru mai multe detalii despre activitatile elegibile consultati Ghidul solicitantului pag. 4

Finanțare: Alocarea financiară stabilită pentru apelul de proiecte este de 8.000.000 Euro (aproximativ 39.583.200lei). Valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect nu poate depăși 200.000 Euro (aproximativ 989.580 lei) pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau europene.
Pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier, valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile nu poate depăşi 100.000 Euro4, (aprox. 494.790 lei)
Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contribuţia proprie a beneficiarului din fonduri private.
Schema de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor şi spin off-urilor inovatoare” aprobată prin Ordinul MCID nr. 836/2021 din 23.12.2021, cu modificările și completările ulterioare, este disponibilă la:
https://www.poc.research.gov.ro/uploads/competitii/ghid-unic/2021/ordinul-mcid-nr-836-23-12-2021.pdf

Eligibilitatea cheltuielilor
Următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile:
1. Cheltuieli pentru activităţile de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială/ dezvoltare experimentală) minim 30% din cheltuielile totale eligibile
2. Cheltuieli pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării şi realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciului – minim 40% din cheltuielile totale eligibile – criteriu eliminatoriu
3. Cheltuieli pentru servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării
4. Cheltuieli generale de administraţie (de regie) (categoria 10/ subcategoria 30)
Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile prin aplicarea unei rate forfetare de 25 % din totalul costurilor directe eligibile, exceptând costurile directe eligibile pentru achiziția de servicii (unde este cazul). Cheltuielile generale de administratie pot fi 0 sau 25% din totalul costurilor directe eligibile, exceptând costurile directe eligibile pentru achiziția de servicii.
5. Cheltuieli pentru informare şi publicitate pentru proiect (obligatorii) (categoria 8/ subcategoria 17)
6. Cheltuieli pentru înființarea şi înregistrarea SPIN-OFF-urilor (categoria 11/ subcategoria 33)
7. Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizații/acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului – în scopul obținerii certificatului digital pentru accesarea MySMIS (categoria 11/ subcategoria 32)

Observatii: Solicitantii sunt rugați să consulte și continutul instrucțiunile AM POC la adresa https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/Error! Hyperlink reference not valid.sau http://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4184/instructiuni-beneficiari-instructiuni-pentru-beneficiari.

Link Ghidul Solicitantului: https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4404/semnat-ordinul-mipe-nr-875-06-06-2022-pentru-aprobarea-ghidului-solicitantului-aferent-ac-iunii-1-2-1-tip-de-proiect-intreprinderi-inovatoare-de-tip-start-up-i-spin-off-apel-2022

PENTRU MAI MULTE DETALII: FISA PROIECT POC – StartUp,SpinOff